Wei Zhao--1233852--塔台管制员S2

恭喜学员 Wei Zhao 顺利通过理论和实践考核,获得塔台管制员级别S2。

 

Wei Zhao 拥有其他论坛管制经验,希望大家多多交流。

 

差点看成Dawei Zhao。。。

谢谢Sam抽时间做OTS~ https://forum.vatprc.net/uploads/emoticons/default_biggrin.png" alt=":D" />

祝贺 Wei Zhao 顺利获得VATSIM S2管制级别! 级别已经调整!

 

Yu

恭喜啦。。